อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะความรู้ทางการเงิน

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมศรีแสนบุตร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยนายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางเพ็ญแข พิมพิไสย, นายบุญชนะ โพธิ์ละเดา, นายมานพ ภูทองขาว รองผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการแข่งขันแผนกวิชาการบัญชี บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์, วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ และวิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ทักษะความรู้ทางการเงิน โครงการ FIN.ดี WE CAN DO!!!  อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2566

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ทักษะความรู้ทางการเงิน โครงการ FIN.ดี WE CAN DOอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2566 มีวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันฯ 2 สถานศึกษา ประกอบด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ และวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ มี น.ส.จิราภรณ์ พินนาพิเชษฐ ผู้วิเคราะห์อาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายวีระพงษ์ บุหงานคร รองประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นรองประธานกรรมการ และ น.ส.นันทนา ภูขมัง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมทักษะและวินัยทางการเงินแก่เยาวชนอาชีวศึกษา จึงได้จัดการประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงินภายใต้โครงการ Fin. ดี We Can Do !!! (Fin. ดีฯ) บนแนวคิด “ผลงานของคนอาชีวะ เพื่อคนอาชีวะ” ที่มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยเยาวชนอาชีวศึกษาจะได้รับการบ่มเพาะความรู้ทางการเงินและทักษะที่จำเป็น เพื่อให้เป็น Change Agent ที่สามารถให้ข้อแนะนำในการจัดการด้านการเงินของนักเรียนนักศึกษาภายในสถานศึกษา รวมถึงสร้างแกนนำจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้เกิดเครือข่ายที่ยั่งยืน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะทางการเงินที่ดีให้แก่เยาวชนอาชีวศึกษา

โครงการ Fin. ดีฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 โดยมีสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้ความสนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 250 แห่ง ซึ่งสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต่างก็ได้รับความรู้ที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้แก่เยาวชนอาชีวศึกษา โดยเห็นได้จากการมีพฤติกรรมการออมที่ดีขึ้นสามารถตอบโจทย์เป้าหมายที่หลากหลายในชีวิตได้ ประกอบกับการจัดเวทีเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายกับต่างสถานศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการนำเสนอผลงานที่หลากหลาย

ในปี 2566 โครงการ Fin. ดีฯ ได้ยกระดับการจัดประกวดผลงานจากที่ดำเนินการจัดโดย ธปท. มาเป็นส่วนหนึ่งของงานแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ในทักษะความรู้ทางการเงิน โครงการ “Fin. ดี We Can Do!!!” โดยมีแนวทางการดำเนินโครงการในรูปแบบ “บ่มเพาะ สร้างแกนนำ สู่เครือข่ายที่ยั่งยืน”

Author: Trakol Phupuangpet

Administrator