งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์
นายอรุณ เลิศอุดมโชค ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์
นางเพ็ญแข พิมพิไสย ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์
ดร.ชัยพัฒน์พงศ์ ภูสัตย์คำ ตำแหน่ง หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1) ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียน การสอน ความประพฤติ ระเบียบวินัยและข้อบังคับ
2) จัดทำคู่มือนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
3) ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
4) บริการให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
5) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
6) สร้างระบบเครือข่าย การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชนและชุมชน
7) ดำเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ
8) จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษาโดยติดตามการมีงานทำ การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ และการจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
9) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
10) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
11) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
12) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย (คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการ ที่ 409/2566)

ข้อมูลหลัก

ระบบทุนการศึกษา (ทุนฟรี)

ประเภททุนการศึกษา

ภาระกิจแนะแนวการศึกษา

ภาระติดตามการมีงานทำ/ศิษย์เก่า

  • แบบสำรวจข้อมูลติดตามการมีงานทำหลังสำเร็จการศึกษา
  • สรุปข้อมีการมีงานทำรายปี
  • ระบบฐานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
  • ศิษย์เก่าดีเด่น
  • ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำ

ข้อมูลแหล่งงาน