แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โครงสร้างบริหารงาน

นางเกศกนก หนูนาค
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายยุทธนา หนูนาค
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
(จัดซื้อวัสดุ, ดูแลครุภัณฑ์, งบประมาณ)
นางวิสนีย์ โยมศรีเคน
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายวิชาการ
(ดูแลโครงสร้างหลักสูตร)
น.ส.อรอนงค์ ปัญญวัฒน์วรกุล
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
(ดูแลนักเรียน นักศึกษาทุกด้าน)
น.ส.กมลทิพย์ บวรโมท
ครู ประจำแผนกวิชาฯ
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการและฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

เฟสบุ๊กแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ