การประกวด Best Practice ณ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์

วันที่ 4 ส.ค. 2566 เวลา 09.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวด (Best Practice) โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี น.ส.วชิราภรณ์ ภูนาโท รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีนายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานพร้อมให้ความอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์

การประกวด (Best Practice) โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม สามารถวางแผนการประกอบอาชีพเพื่อให้มีงานทำ ได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดในระดับภาค 12 ต่อไป ซึ่งมีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขัน ประกอบด้วย โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สังกัด สพม.กาฬสินธุ์, โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1, โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 และ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

Author: Trakol Phupuangpet

Administrator