วก.กาฬสินธุ์ MOU ผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษา ร่วมกับเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 นายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายบุญชนะ โพธิ์ละเดา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนายปราโมทย์ วงษ์พรม หัวหน้างานความร่วมมือ ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาของผู้ต้องขัง เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ กับเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย ดร.จิรวุฒิ ปุญญาสวัสดิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้ลงนามความร่วมมือร่วมกัน ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงมีความประสงค์ร่วมมือกันในการผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษา การจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาคหกรรม และประเภทวิชาศิลปกรรม ตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตร ปวช. และ ปวส. ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในสาขาวิชาต่างๆ ที่วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์เปิดสอน หรือตามที่ผู้ต้องขังมีความประสงค์ต้องการเรียน เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป

Author: Trakol Phupuangpet

Administrator