เลือกตั้งนายก อวท.หน่วยวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ปกศ.2566

วันที่ 21 กันยายน 2565 นายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมจัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้ลงสมัครเลือกตั้ง ทั้งหมด 7 คน จากชมรมวิชาชีพต่างๆ ซึ่งได้มีการกล่าวนโยบาลการและแสดงวิสัยทัศน์ต่อหน้านักเรียน นักศึกษา บริเวณหน้าเสาธง โดย ผู้อำนวยการได้ให้โอวาท และให้กำลังกับผู้ลงสมัครนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และรงณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

โดยผลการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2566 ภายใต้โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2565 โดยผลคะแนนการเลือกตั้ง ดังนี้

1.นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2566 ได้แก่

– นางสาววิราพร บุญยานันท์ แผนกวิชาการบัญชี : 94 คะแนน

2. รองนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2566 ได้แก่

– นายปราการณ์ ขันงูเหลือง แผนวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง : 73 คะแนน

3. คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2566 ได้แก่

– นางสาวสวิตตา ปรีนาขาม แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ : 66 คะแนน

– นายเจษฎาภรณ์ พันธ์วัตร แผนกวิชาช่างกลโรงงาน : 50 คะแนน

– นางสาวชลธิชา กันสีชา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ : 36 คะแนน

– นายอานนท์ ถิ่นลออ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ : 33 คะแนน

– นางสาวจุฑามาศ คงสัมฤทธิ์ แผนกวิชาช่างยนต์ : 31 คะแนน

ทั้งนี้ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ขอขอบคุณ นักเรียน นักศึกษาทุกคนที่เข้ามาร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2566

Author: Trakol Phupuangpet

Administrator