การกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์จัดซื้อชุดปฏิบัติการงานส่วนหน้าโรงแรมฯ

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ให้จัดซื้อชุดปฏิบัติการงานส่วนหน้าโรงแรมและบริการด้วยระบบปฏิบัติการอัฉริยะแบบอินเตอร์แอ็คทีฟ จำนวน 1 ชุด งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวนทั้งสิ้น 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่งานพัสดุ โทร. 043 812101 หรือดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ (ไฟล์ประกาศ)

Author: Trakol Phupuangpet

Administrator