วก.กาฬสินธุ์สร้างชื่อเสียงต่อเนื่อง รับธงลูกเสือช่อสะอาดจาก ป.ป.ช. เป็นสถานศึกษาแห่งแรกในจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 24 ม.ค. 2567 ที่หอประชุมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ได้จัดพิธีมอบธงลูกเสือช่อสะอาด แบดจ์ และป้ายข้อความประชาสัมพันธ์ จากการผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการขับเคลื่อนหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด โดยมีว่าที่ร้อยตรี สมบูรณ์ หัสดม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสาวเยาวมาลย์ จ้อยจุฬี ผู้รับผิดชอบโครงการลูกเสือช่อสะอาด มูลนิธิต่อต้านการทุจริต, นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์, ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต 1, นางสายรุ้ง น้อยนาจารย์ ประธานชมรม STORNG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์, นายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ คณะผู้บริหารจากสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกเสือวิสามัญ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

ว่าที่ร้อยตรี สมบูรณ์ หัสดม ผอ.ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประสานความร่วมมือกันในการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต การป้องกันการทุจริต ให้ความสำคัญกับสถาบันการศึกษาในการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้อง การสร้างนิสัย การประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษานั้น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ได้ให้ความสำคัญและได้ดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด จนทำให้วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ได้รับการคัดเลือกผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ให้ได้รับธงลูกเสือช่อสะอาด และป้าย “สถานศึกษาลูกเสือช่อสะอาดร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ปีการศึกษา 2566” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติต่อไปนั้น ในโอกาสนี้กระผมขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมคณะทำงานทุกฝ่ายที่ได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนจนประสบความสำเร็จ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการขยายผลในปีการศึกษาต่อไป

ด้านนางสาวเยาวมาลย์ จ้อยจุฬี ผู้รับผิดชอบโครงการลูกเสือช่อสะอาด มูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าวแสดงความยินดีกับวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ว่า ในนามของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดยการมอบหมายจากศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ขอแสดงความยินดีกับวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ในโอกาสที่ได้รับธงลูกเสือช่อสะอาดประดับเป็นเกียรติแก่กองลูกเสือของวิทยาลัย ได้ป้ายประชาสัมพันธ์เป็นสถานศึกษาร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ลูกเสือ-เนตรนารีได้รับแบดจ์ประดับเป็นเกียรติที่ชุดลูกเสือถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง โดยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้จัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดเป็นประจำทุกปี ๆ ละ 4 รุ่น ซึ่งเป็นหลักสูตรของสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ได้รับการรับรองประกาศจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้เป็นวิชาพิเศษในสถานศึกษา เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ผ่านการอบรมนำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ ไปขยายผลผ่านกระบวนการทางลูกเสือลงสู่เด็กและเยาวชนในรูปแบบลูกเสือ-เนตรนารี เป็นคนดี มีวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากผลประโยชน์ส่วนรวมและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศในอนาคต

โดยวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ถือเป็นสถานศึกษาแห่งแรกในจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้รับธงลูกเสือช่อสะอาด แบดจ์ และป้ายข้อความประชาสัมพันธ์ จากการผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการขับเคลื่อนหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ซึ่งจะมีการขยายผลไปยังสถานศึกษาแห่งอื่น ๆ เพื่อสร้างเครือข่ายลูกเสือช่อสะอาดต่อไป

Author: Trakol Phupuangpet

Administrator