สมัครด่วน! 2 สาขาเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานที่ วก.กาฬสินธุ์

สายงานที่ตลาดแรงงานต้องการ พลาดไม่ได้ ต้องมาสมัครเรียนที่วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจสำคัญในการผลิตและพัฒนากำลังคนระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ และระดับเทคนิค ประเภทวิชา อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และชุมชน ดังนั้นในปีการศึกษา 2567 วิทยาลัยฯ จึงประกาศรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี และรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตรงตามสาขา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

  รหัสสาขาวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  แผนการรับปี 2567 (คน)  
โควตาปกติ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
20101  ช่างยนต์ยานยนต์4040
ตัวถังและสีรถยนต์4040
20102ช่างกลโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์4040
20103ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์4040
20104ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง4040
20105ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์4040
20128ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์4040
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
20201การบัญชีการบัญชี4040
20204คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4040
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
20701การโรงแรมการโรงแรม4040
รวม800

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นจบปวช.ตรงตามสาขา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

  รหัสสาขาวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  แผนการรับปี ๒๕๖๗ (คน)
โควตาปกติ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
30101  เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์4040
เทคนิคซ่อมตัวถังและ          สีรถยนต์4040
30143เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้าเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า4040
30102เทคนิคการผลิตผลิตชิ้นส่วนยานยนต์4040
30103เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ4040
30104ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง4040
30105อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม4040
30128เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์4040
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
30201การบัญชีการบัญชี4040
30204เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล4040
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
30701การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม4040
รวม880

คุณสมบัติ และพื้นฐานความรู้ของผู้สมัคร

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หรือเทียบเท่า

2. กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) และต้องสำเร็จการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทวิภาคี

1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 3 (ปวช.3) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางานตรงตามที่กำหนด หรือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 (ม.6) หรือ เทียบเท่า

2. กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 (ปวช.3) ในประเภทวิชา สาขาวิชา และ สาขางานตรงตามที่กำหนด หรือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือ เทียบเท่า และต้องสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรก่อนเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567                   

3. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยมีประวัติ หรือ พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าเสพติดทุกประเภทมาก่อน

4. มีความรัก และศรัทธาในวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม

กำหนดการสมัคร

1. ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบสมัคร

2. ผู้สมัครต้องตรวจสอบความถูกต้องของสาขาวิชาที่สมัคร เพื่อไม่ให้เสียผลประโยชน์

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของมารดา จำนวน 1 ฉบับ

6. สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา จำนวน 1 ฉบับ

7. ใบรับรองผลการเรียน 5 ภาคเรียน (ฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ

8. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

* ให้ผู้สมัครลงชื่อรับรองว่าเป็นสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ

สถานที่รายงานตัว และติดต่อสอบถาม วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043 812101 ทั้งนี้ ในส่วนของเทรนด์ที่น่าจับตามอง คือ เรื่องการ Reskill -Upskill การพัฒนาฝีมือแรงงาน ทักษะที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้น เพื่อรองรับเทคโนโลยีกำลังเข้ามา ส่วนที่แรงงานกังวลว่าเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่คนนั้น จริงๆ แล้วไม่ใช่ เทคโนโลยีเข้ามาเสริมทักษะของคนมากขึ้น เพราะหากคนไม่มีทักษะไอทีรองรับก็จะไม่สามารถเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของงานได้ ซึ่งทั่วโลกยังไม่มีประเทศไหนที่สร้างคน Reskill และUpskill ได้อย่างสำเร็จ โดยเฉพาะ 2 สาขาวิชาอย่างช่างยนต์ และช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก หากต้องการติดต่อสอบถามกับครูผู้สอนโดยตรง ก็สามารถติดต่อได้ที่ ครูนราทิพย์ เหล่าเขตกิจ โทร. 089 572 2232 หรือคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ksicec.ac.th

Author: Trakol Phupuangpet

Administrator