รับสมัครนักเรียน นักศึกษารอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์
เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ เป็นกรณีพิเศษ (โควตา)
ประจำปีการศึกษา 2567

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มีภารกิจสำคัญในการผลิตและพัฒนากำลังคนระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือและระดับเทคนิค ประเภทวิชาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชน ดังนั้นในปีการศึกษา 2567 วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ จึงกำหนดให้มีการรับนักเรียน นักศึกษา โดยการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ชุมชนให้ทั่วถึง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

          1. ระดับการศึกษาที่เปิดรับ
1.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
1.2 ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตรงตามสาขา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

          2. แผนการรับนักเรียน นักศึกษาแต่ละสาขาวิชาและสาขางาน
2.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

  รหัสสาขาวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  แผนการรับปี 2567 (คน)  
โควตาปกติ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
20101  ช่างยนต์ยานยนต์4040
ตัวถังและสีรถยนต์4040
20102ช่างกลโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์4040
20103ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์4040
20104ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง4040
20105ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์4040
20128ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์4040
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
20201การบัญชีการบัญชี4040
20204คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4040
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
20701การโรงแรมการโรงแรม4040
รวม800

2.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นจบ ปวช. ตรงตามสาขา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

  รหัสสาขาวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  แผนการรับปี 2567 (คน)
โควตาปกติ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
30101  เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์4040
เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์4040
30143เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้าเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า4040
30102เทคนิคการผลิตผลิตชิ้นส่วนยานยนต์4040
30103เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ4040
30104ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง4040
30105อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม4040
30128เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์4040
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
30201การบัญชีการบัญชี4040
30204เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล4040
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
30701การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม4040
รวม880

3. คุณสมบัติ และพื้นฐานความรู้ของผู้สมัคร
3.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3.1.1  สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หรือเทียบเท่า
3.1.2  กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) และต้องสำเร็จการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
                       3.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทวิภาคี
3.2.1  สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 3 (ปวช.3) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางานตรงตามที่กำหนด หรือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 (ม.6) หรือ เทียบเท่า
3.2.2  กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 (ปวช.3) ในประเภทวิชา สาขาวิชา และ สาขางานตรงตามที่กำหนด หรือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือ เทียบเท่า และต้องสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรก่อนเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 
3.2.3  มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยมีประวัติ หรือ พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าเสพติดทุก   ประเภทมาก่อน
3.2.4  มีความรัก และศรัทธาในวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม

4. กำหนดการสมัคร
4.1 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบสมัครในข้อ 5 ตามกำหนดวันเวลาดังกล่าวข้างต้น
   4.2 ผู้สมัครต้องตรวจสอบความถูกต้องของสาขาวิชาที่สมัคร เพื่อไม่ให้เสียผลประโยชน์

5. หลักฐานการสมัคร

                     5.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร                จำนวน 1 ฉบับ

                     5.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร                             จำนวน 1 ฉบับ

                     5.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา                   จำนวน 1 ฉบับ

                     5.4 สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา                                 จำนวน 1 ฉบับ

                     5.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของมารดา                 จำนวน 1 ฉบับ

                     5.6 สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา                              จำนวน 1 ฉบับ

                     5.7 ใบรับรองผลการเรียน 5 ภาคเรียน (ฉบับจริง)          จำนวน 1 ฉบับ

                     5.8 รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว                                         จำนวน 1 รูป

*** ให้ผู้สมัครลงชื่อรับรองว่าเป็นสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ ***

6. ขั้นตอนการคัดเลือกโควตา
6.1 วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ส่งประกาศและใบสมัครให้สถานศึกษาต่าง ๆ ที่ขอโควตา
6.2 สถานศึกษาต่าง ๆ รวบรวมรายชื่อและส่งข้อมูลให้กับวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ภายในวันที่ 26 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
6.3 วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนรอบโควตา วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566
6.4 กำหนดวันทำสัญญา – มอบตัวโควตา วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สถานที่รายงานตัว และติดต่อสอบถาม วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043812101

ประกาศ  ณ  วันที่  26  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2566
(นายอรุณ  เลิศอุดมโชค)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์

  • ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศที่นี่ DOC , PDF

Author: Trakol Phupuangpet

Administrator