มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติทีมโปงลางโรบอท รางวัลเหรียญทองการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ระดับชาติ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ด้วยคณะผู้บริหาร นำโดยนายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นางเพ็ญแข พิมพิไสย, นายบุญชนะ โพธิ์ละเดา และนายมานพ ภูทองขาว รองผู้อำนวยการฯ ได้มอบเกียรติบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติให้กับทีมโปงลางโรบอท ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้วิทยาลัยฯ และจังหวัดกาฬสินธุ์ ในเวที “สุดยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา” การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-14 (รอบคัดเลือก) 16-18 (รอบชิงชนะเลิศ) มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Grand Diamond Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

ทีมโปงลางโรบอท นำโดยนายอธิเจตน์ ทิวะสิงห์ หัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะครู ประกอบด้วย นายพิชัย จันทะสอน, นายปราโมทย์ วงษ์พรม, ว่าที่ ร.อ.จารยุทธ ปาละสานต์, นายปริญญา โยธาฤทธิ์, นายธีรพล ประทิน, นายธนวัฒน์ พุ่มแก้ว, ว่าที่ ร.ต.ธนิต ภูพลอย และนักเรียน นักศึกษา ที่มีส่วนร่วมพัฒนาและสนับสนุนจนทำให้สามารถสร้างชื่อเสียงให้วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ได้ในครั้งนี้ จนได้รับรางวัล 3 รายการ ประกอบด้วย รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 15 การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU, รางวัลชมเชย การแข่งขันหุ่นยนต์ บริการทางการแพทย์ และ รางวัลชมเชย การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม “สุดยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา” การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีพ.ศ. 2566

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี ด้านหุ่นยนต์เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อต้องการให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้การสร้างหุ่นยนต์ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งมีเวทีในการแสดงผลงานหุ่นยนต์อาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ซึ่งการจัดงาน สุดยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU อาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนของชาติ คิดเป็น ทำเป็น รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ผลงานจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสาขาด้วยตนเอง เน้นกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และสามารถปฏิบัติงานได้จริง ซึ่งเป็นทางนำไปสู่รากฐานของการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมหุ่นยนต์ นับว่าเป็นเทคโนโลยีที่สามารถส่งเสริมการพัฒนาประเทศ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากลต่อไป

Author: Trakol Phupuangpet

Administrator