สาขาวิชาการโรงแรม วก.กส. พบปะผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจ

สาขาวิชาการโรงแรม วก.กส. พบปะผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจ ก่อนส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์นอกรั้ว

วันที่19 ก.ค. 2566 เวลา 09.30 น. สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ พบปะผู้ปกครองและนักศึกษา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการให้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 โดยมีนายบุญชนะ โพธิ์ละเดา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ดร.จงจินต์ บุญไชยแสน หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม ครู นักศึกษา และผู้ปกครอง เข้าร่วมรับฟังรายละเอียดการฝึกประสบการณ์ฯ อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องเรียนสาขาวิชาการโรงแรม อาคารอำนวยการ ชั้น 3 วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

สำหรับวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ (เดิมชื่อ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์) จัดการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กรมอาชีวศึกษา) โดยเปิดสอนในสาขาวิชาช่าง อุตสาหกรรม และบริหารธุรกิจ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562, ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2563 และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หากสนใจสมัครเรียน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 043812101 , 043812102 หรือดูข้อมูลได้ที่เพจ “วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์” www.ksicec.ac.th

Author: Trakol Phupuangpet

Administrator