สตอ. ลงพื้นที่ประเมินผลโครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากกลุ่มประเมินผล สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา ได้ลงพื้นที่วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ โดยมีนายบุญชนะ โพธิ์ละเดา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะผู้บริหาร น.ส.กมลทิพย์ บวรโมท หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และว่าที่ ร้อยตรี ธนิต ภูพลอย ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเพื่อการประเมินการดำเนินงานการขยายและยกระดับการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง ภายใต้โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีฯ

Author: Trakol Phupuangpet

Administrator