วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ สอนวัยรุ่นเรื่องเพศศึกษา ป้องกันปัญหาท้องในวัยเรียน

มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ (สำนักงานภาคอีสาน)  ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์  จัดโครงการบริการให้คำปรึกษาแนะนำการป้องกัน และการจัดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการตั้งครรภ์ที่ไม่พึ่งประสงค์ การวางแผนครอบครัว อนามัยเจริญพันธ์ในโรงเรียนให้กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเด็กโตและวัยรุ่น ให้นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 300 คน โดยมีนางเพ็ญแข พิมพิไสย รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และคณะวิทยากรในเครือข่ายเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง

นายบุญชนะ โพธิ์ละเดา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์  กล่าวว่า โครงการให้คำปรึกษาแนะนำการป้องกันและการจัดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ การวางแผนครอบครัวอนามัยเจริญพันธุ์ในโรงเรียนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเด็กโตและวัยรุ่น ได้รับการคัดกรองประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยเจริญพันธ์ ให้เข้าถึงบริการสุขศึกษา คำปรึกษา คำแนะนำ การวางแผนและทางเลือกการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึ่งประสงค์ ให้กลุ่มเด็กโตและวัยรุ่นที่พบปัญหาความเสี่ยงด้านอนามัยเจริญพันธุ์  ได้รับการช่วยเหลือและการส่งต่อเพื่อเข้ารับบริการตามสิทธิประกันสุขภาพ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะดำเนินงานตามโครงการทุกงาน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

ด้านนางเพ็ญแข พิมพิไสย รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ (สำนักงานภาคอีสาน) ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์  ดำเนินโครงการให้คำปรึกษาแนะนำการป้องกันและการจัดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์การวางแผนครอบครัวอนามัยเจริญพันธุ์ในโรงเรียน  ในเขตพื้นที่  ซึ่งประกอบไปด้วย  4  จังหวัด  ได้แก่  จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดร้อยเอ็ด  จังหวัดกาฬสินธุ์  และจังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้เกิดผลสำเร็จกับนักเรียน  นักศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ที่เข้าร่วมโครงการ  เข้าใจในการประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยเจริญพันธุ์  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลและการป้องกันเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ รู้จักอุปกรณ์ในการคุมกำเนิด สามารถวางแผนครอบครัว ความเข้าใจในเรื่องเพศ มุมมองทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย นักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ จำนวน 300 คน ที่เข้าร่วมโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ขอเป็นกำลังใจให้คณะทำงาน คณะวิทยากร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุพิธพรชัย  ประสบความสำเร็จทุกประการ

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน

Author: Trakol Phupuangpet

Administrator