วก.กาฬสินธุ์ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้ารั้วเขียวแสด การันตีเรียนจบแล้วมีฝีมือมีอาชีพติดตัวแน่นอน

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2566 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566 โดยมีนายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ

นายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ขอชื่นชมลูกศิษย์ทุกคนที่ได้เข้าสู่รั้ววิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ของเรา เดิมชื่อวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้เปิดทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 2524 สร้างชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน เปิดสอนทั้งระดับ ปวช., ปวส. และหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งมีจุดเด่นกว่าสถานศึกษาอื่น คือเราเน้นประชาชนทั่วไปที่มาฝึกอาชีพระยะสั้น จบมาแล้วก็สามารถนำไปประกอบอาชีพได้เลย ปัจจุบันเราเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ก็เพื่อยกระดับภาคการศึกษาให้สูงขึ้น เรามีทั้งวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย การันตีได้เลยว่าลูกๆ นักศึกษาที่เข้ามาเรียนที่นี่ถ้าเรียนจบแล้วมีฝีมือ มีอาชีพติดตัวแน่นอน

นางเพ็ญแข พิมพิไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือกล่าวว่า วิทยาลัยของเรามีครูมืออาชีพและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเข้มแข็ง วันนี้เรารู้สึกภูมิใจและขอขอบคุณท่านผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้ความไว้วางใจและเชื่อใจ ให้ความสำคัญกับวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์มาอย่างหนาแน่นพร้อมกับลูกๆ ของท่าน ต้องขอขอบคุณด้วยความปลื้มใจอย่างยิ่ง เราขอแสดงความมั่นใจกับท่านผู้ปกครองว่า สิ่งที่ท่านเอามาฝากกับเราจะต้องมีมูลค่าเพิ่มอย่างแน่นอน

ด้านนายบุญชนะ โพธิ์ละเดา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการกล่าวว่า หน้าที่ของนักเรียนก็คือเรียน ตรงนี้สถานศึกษาให้ความสำคัญมากที่สุด โดยวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ เปิดทำการเรียนการสอนอยู่จำนวน 17 แผนกวิชา เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. , ม.6 หรือเทียบเท่า ซึ่งยอดนักศึกษาใหม่ตอนนี้เบื้องต้นมีอยู่จำนวน 297 คน ส่วนอีกหลักสูตรหนึ่งคือหลักสูตรระยะสั้น เปิดสอนให้ประชาชนทั่วไปและเด็กนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนมัธยม โดยนักเรียน นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้นั้น ต้องเรียนให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร และมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 จึงขอฝากให้ลูกศิษย์ทุกคนให้ตั้งใจเรียน ที่สำคัญคือขอให้มาเรียนทุกวันเชื่อว่าทุกคนจะสำเร็จการศึกษาได้อย่างแน่นอน

โดยหลังจากคณะผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ ได้พูดคุยพบปะกับนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองแล้ว หัวหน้างานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษา ได้ขึ้นเวทีชี้แจงระเบียบและแนวปฏิบัติให้นักเรียน นักศึกษารับทราบ ส่วนช่วงบ่ายคณะครูได้นำนักเรียน นักศึกษาใหม่ เข้าเยี่ยมชมแผนกวิชา และมอบอุปกรณ์ชุดนักเรียน ตามใบสั่งจองตามลำดับ

สำหรับวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ปัจจุบันยังเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ถึงวันที่ 10 มิ.ย. 2566 จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองทุกท่าน สามารถส่งบุตรหลานของท่านเข้ามาเรียนได้ทุกสาขาที่เปิดทำการเรียนการสอน ประกอบด้วย ระดับ ปวช.1 สาขางานยานยนต์, ตัวถังและพ่นสีรถยนต์, ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, ผลิตภัณฑ์, ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์, เทคนิคคอมพิวเตอร์, การบัญชี, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการโรงแรม ส่วนระดับ ปวส.1 ประกอบด้วย สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า, ตัวถังและสีรถยนต์, ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ, ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม, คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์, การบัญชี, ธุรกิจดิจิทัล และบริการอาหารและเครื่องดื่ม สมัครด้วยตัวเองในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 4381 2101 – 2 Website : www.ksicec.ac.th

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน

Author: Trakol Phupuangpet

Administrator