วก.กาฬสินธุ์ คว้า 2 รางวัลดีเด่น จากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. ณ. ห้องพิพิธภัณฑ์บูรพมหากษัตริย์ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 ได้มีการประชุมสถานศึกษาวิชาทหารมอบนโยบาลการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2566 ทั้งการประชุมฯ ทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) โดยการประชุม (ห้วงอ1) พันเอกประดิษฐ์ พรมเรียน ผู้บังคับการศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 เป็นประธานในการประชุมฯ

ต่อมาเวลา 10.30 น. เป็นการประชุมฯ (ห้วง 2) พลตรีวรพินิจ ขันธุปัฏฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาวิชาทหารในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อชี้แจงนโยบาย แผนการฝึกและกิจกรรมของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2566 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา (ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ให้กับศูนย์ฝึกย่อย ในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดเพื่อให้เป็นการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตามนโยบายของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และมณฑลทหารบกที่ 23
ทั้งยังได้มีพิธีมอบโล่เกียรติคุณผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประกอบด้วย

1. ศูนย์ฝึกย่อยดีเด่น (3 รางวัล) หลักเกณฑ์การประเมินผล คิดจากผลการตรวจสอบการฝึกของ นศท. และการจัดโครงการต่างๆ ของศูนย์ฝึกย่อย ปีการศึกษา 2565
– ลำดับที่ 1 : ศูนย์ฝึกย่อย รร.หนองนาคำวิทยาคม คะแนนร้อยละ 91.00
– ลำดับที่ 2 : ศูนย์ฝึกย่อย รร.บัวขาว คะแนนร้อยละ 89.13
– ลำดับที่ 3 : ศูนย์ฝึกย่อย รร.สมเด็จพิทยาคม คะแนนร้อยละ 88.75

2. สถานศึกษาดีเด่น (3 รางวัล) : ปีการศึกษา 2565 สถานศึกษาที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย
– ลำดับที่ 1 : รร.อนุกูลนารี คิดเป็นร้อยละ 89.70
– ลำดับที่ 2 : รร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น คิดเป็นร้อยละ 89.10
– ลำดับที่ 3 : วิทยลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ คิดเป็นร้อยละ 82.90

3. ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น (3 รางวัล) ปีการศึกษา 2565 ผกท.ที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย
– ลำดับที่ 1 : ว่าที่ร้อยตรี ศุภณัฏฐ์ สิริไอศูรย์ เศรษฐพงษ์กร (รร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)) คะแนน ร้อยละ 95.90
– ลำดับที่ 2 : ว่าที่ร้อยเอก จารยุทธ ปาละสานต์ (วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์) คะแนน ร้อยละ 94.70
– ลำดับที่ 3 : ผกท.หญิงสุดารัตน์ ภูต้องใจ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) คะแนน ร้อยละ 94.50

โดยนายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกจารยุทธ ปาละสานต์ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วม “การประชุมรับนโยบายการฝึกให้กับสถานศึกษาวิชาทหารในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์” เพื่อรับนโยบาย แผนการฝึกและกิจกรรมของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2566 และเข้ารับโล่เกียรติคุณ สถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น รองชนะเลิศอันดับที่ 2 และ ว่าที่ร้อยเอก จารยุทธ ปาละสานต์ ได้เข้ารับโล่เกียรติคุณ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น ลำดับที่ 2 กับท่าน พล.ตรีวรพินิจ ขันธุปัฏฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน

Author: Trakol Phupuangpet

Administrator