KSICEC ส่งมอบสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเครื่องช่วยฝึก “เครื่องคำนวณสีธงอัตโนมัติ” ให้มณฑลทหารบกที่ 23

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายนราทิพย์ เหล่าเขตกิจ หัวหน้างานกิจกรรม, นายอธิเจตน์ ทิวะสิงห์ หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ,ว่าที่ร้อยเอกจารยุทธ ปาละสานต์ ครูที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 2 นาย นศท.ญ ฐิติรัตน์ ชัยประโคม นร.สาขาวิชาการบัญชี และนศท.ยศพร พันธ์สอาด นร. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน เป็นผู้นำเสนอผลงาน และส่งมอบสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม เครื่องช่วยฝึก “เครื่องคำนวณสีธงอัตโนมัติ” เพื่อใช้วัดอุณหภูมิความร้อนระหว่างการฝึก แจ้งเตือนผ่านระบบแอพพลิเคชั่นถึงครูฝึก ส่งมอบให้กับทางศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 โดยมีท่าน พันเอกอุดมการณ์ ศรีแขไตร ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 เป็นผู้รับมอบพร้อมคณะ

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน

Author: Trakol Phupuangpet

Administrator