เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะฯ

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ได้จัดทำโครงการซื้อเครื่องมือประจำผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้นักเรียนยืมเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ จนจบหลักสูตร และเพื่อสร้างคุณภาพของผู้เรียน ในการนี้จึงขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และผู้สนใจ ส่งเอกสารประกอบการกำหนดรายละเอียดเครื่องมือประจำผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ระดับ ปวช.1

ผู้สนใจติดต่อสอบถามและส่งเอกสารประกอบการกำหนดรายละเอียดฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ โทร. 043812101 – 2

Author: Trakol Phupuangpet

Administrator