โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน – นักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และฝึกอาชีพ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้นางเพ็ญแข พิมพิไสย รองผู้อำนวยการปฏิบัติราชการแทนฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู กรรมการประเมินภาพรวมการฝึกอาชีพของแผนกต่างๆ นักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน – นักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมศรีแสนบุตร ทั้งนี้ ได้มีตัวแทนนักศึกษาแต่ละแผนกนำเสนอการฝึกประสบการณ์รวม 20 คน และได้มีการประเมินภาพรวมการฝึกอาชีพ โดย แผนกที่นำเสนอได้อย่างเยี่ยม คือ แผนกวิชาการบัญชี และแผนกที่นำเสนอได้ดีคือ แผนกวิชาการโรงแรม และแผนกวิชาช่างยนต์

Author: Trakol Phupuangpet

Administrator