ข้อมูลอาคารสถานที่ ปี 2566

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2525 เดิมชื่อโรงเรียนสารพัดช่างกาฬสินธุ์ สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษากรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2525 โดยเช่าอาคารเรียนชั่วคราววัดสว่างคงคา จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นสถานที่ทำการชั่วคราว ในช่วงแรกของการดำเนินการเปิดจัดการเรียนการสอนเฉพาะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเท่านั้นปีการศึกษา 2535 จึงได้เริ่มเปิดให้บริการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วันที่ 7 มิถุนายน 2534 โรงเรียนสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้รับการยกฐานะเป็น วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ และเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์

ที่ตั้ง  65 ถนนสนามบิน  ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นที่ดินของราชพัสดุ  แปลงเลขที่ กส. 646 (14033)   เนื้อที่ 29 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา ห่างจากตัวจังหวัดกาฬสินธุ์ไปตามเส้นทางกาฬสินธุ์ – ร้อยเอ็ด  (กิโลเมตรที่ 1+917.00 ซ้ายทาง) ถนนสนามบิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000 โทรศัพท์หมายเลข 0-4381-2101 / โทรสารหมายเลข 0-4381-2102
เว็บไซต์ : www.ksicec.ac.th
E-mail : info@ksicec.ac.th
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ จดกับสนามกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศใต้ จดกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ทิศตะวันออก จดกับสนามกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศตะวันตก จดกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ์
และถนนกาฬสินธุ์ –ร้อยเอ็ด

สภาพพื้นที่ทั่วไป เป็นที่ราบมีระดับเดียวกับถนนหลวง ถนนภายในสถานศึกษาเป็นถนนคอนกรีต

สนามกีฬา
1. สนามฟุตบอล 1 สนาม
2. สนามตะกร้อ 2 สนาม
3. สนามเปตอง 2 สนาม
4. สนามฟุตซอล 1 สนาม

สาธารณูปโภค
1. ระบบไฟฟ้า
2. ระบบประปา
3. ระบบโทรศัพท์ 1 หมายเลข
4. โทรสาร 1 หมายเลข
5. ระบบอินเทอร์เน็ต UniNet, TOT

มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 13 หลัง มีห้องทั้งสิ้น …….112….. ห้องได้แก่

 1. อาคารอำนวยการ จำนวน 1 หลัง 12 ห้อง
 2. อาคารโรงอาหาร-หอประชุม จำนวน 1 หลัง – ห้อง
 3. อาคารโรงฝึกงาน 4 หน่วย จำนวน 1 หลัง 2 ห้อง
 4. อาคารโรงฝึกงาน 480 ต.ร.ม. จำนวน 1 หลัง 2 ห้อง
 5. อาคารศูนย์วิทยบริการ จำนวน 1 หลัง 4 ห้อง
 6. อาคารเรียน 4 ชั้น จำนวน 3 หลัง 44 ห้อง
 7. อาคารปฏิบัติการ จำนวน 1 หลัง 12 ห้อง
 8. บ้านพักครู 6 หน่วย จำนวน 2 หลัง 12 ห้อง
 9. บ้านพักครู 5 หน่วย จำนวน 1 หลัง 5 ห้อง
 10. บ้านพักครูแฟลต 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง 14 ห้อง
 11. อาคารศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาชีพ จำนวน 1 หลัง 5 ห้อง