ข้อมูลครุภัณฑ์ ปี 2566

รายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่รายการจำนวน
(หน่วย)
หน่วยนับราคา/หน่วยจำนวนเงิน(บาท)
1.ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย1รายการ2,000,0002,000,000