ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรการเรียนการสอน จัดการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพของกรมอาชีวศึกษา โดยเปิดสอนในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม และบริหารธุรกิจ ซึ่งแบ่งออกเป็น  3 ระดับ คือ

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พ.ศ. 2563

3.  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

สาขาวิชาที่เปิดสอน

1. หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์

–  สาขางานยานยนต์

–  สาขางานตัวถังและสีรถยนต์

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

– สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

–  สาขางานผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

–  สาขางานไฟฟ้ากำลัง

–  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาพณิชยการ

–  สาขางานการบัญชี

–  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

–  สาขางานการโรงแรม

2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

–  สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า  (ทวิภาคี)

–  สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ (ทวิภาคี)

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

–  สาขางานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (ทวิภาคี)

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ (ทวิภาคี)

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

–  สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ทวิภาคี)

–  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  (ทวิภาคี)

สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

– สาขางานธุรกิจดิจิทัล(ทวิภาคี)

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี

–  สาขางานการบัญชี (ทวิภาคี)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

–  สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ทวิภาคี)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

–  สาขางานการโรงแรม

3. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

เสริมสวยเบื้องต้น

เสริมสวยสมัยนิยม

การวาดเขียนพื้นฐาน

การเพ้นท์สี

การรวมวงดนตรีสมัยนิยม

การตัดเย็บเสื้อผ้าอุตสาหกรรม

การสระผม-เซทผม

การยืดผม-ดูแลเส้นผม

การแต่งหน้านวดหน้า –เกล้าผมถัก

ตัดผมชายระดับ1

ตัดผมชายระดับ2

ช่างบริการจักรยานยนต์

ระบบเครื่องยนต์

ระบบเครื่องล่างรถยนต์

ระบบส่งกำลังรถยนต์

ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก

ช่างพ่นสีรถยนต์

การขับรถยนต์

ช่างเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น

ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

ช่างติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม

ช่างซ่อมเครื่องขยายเสียง

ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

โปรแกรมสำเร็จรูปกับงานสำนักงาน

โปรแกรมประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำนักงาน

เสื้อเบื้องต้น

ขนมอบ(เค้ก)

อาหารไทย

ขนมไทย

อาหารจานเดียว

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2566