ข้อมูลงบประมาณ ปี 2566

 รายรับ – รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์
เงินงบประมาณ ปี 2566                                                                          41,257,495  บาท  
 งบบุคลากร22,419,600บาท    
 งบดำเนินงาน8,392,000บาท    
 งบลงทุน2,000,000บาท    
 งบเงินอุดหนุน4,795,895บาท    
 งบรายจ่ายอื่นบาท    
รายจ่าย           41,257,495บาท
 งบบุคลากร    22,419,600บาท
     – เงินเดือนข้าราชการ   15,600,000บาท  
     – ค่าจ้างประจำ     2,400,000บาท  
     – ค่าตอบแทนพนักงานราชการ    1,080,000บาท  
     – เงินวิทยฐานะ    1,276,800บาท  
     – เงินประจำตำแหน่ง                –  บาท  
 งบดำเนินงาน    8,392,000บาท
 งบลงทุน    2,000,000บาท
 งบเงินอุดหนุน   12,223,055บาท
     – เงินค่าจ้างชั่วคราว                   6,400,000   บาท
 โครงการ    1,319,000บาท
 งบรายจ่ายอื่น   บาท