โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะเป็นผู้ประกอบการใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2565 วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ (วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์เดิม) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ และการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมไทรงาม วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ โดยมีนายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดงาน พร้อมคณะผู้บริหาร วิทยากร คณะครู และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง

Author: Trakol Phupuangpet

Administrator