วก.กาฬสินธุ์จัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ โชว์สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ จัดโครงการนิทรรศการผลงานทางวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ และประเมินผลรายวิชาโครงการ ประจำปีการศึกษา 2564

Author: Trakol Phupuangpet

Administrator

ใส่ความเห็น