ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางเพ็ญแข พิมพิไสย
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ควบคุมดูแล

– งานวางแผนและงบประมาณ– งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ– งานความร่วมมือ
งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมฯ – งานประกันคุณภาพฯ– งานส่งเสริมผลิตผลฯ
– แผนกวิชาการบัญชีแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ – แผนกวิชาการโรงแรม