ฝ่ายวิชาการ

นายบุญชนะ โพธิ์ละเดา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ควบคุมดูแล

– งานพัฒนาหลักสูตรฯ– งานวัดผลและประเมินผล– งานวิทยบริการและห้องสมุด
– งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี– งานสื่อการเรียนการสอน 
– แผนกวิชาช่างไฟฟ้า– แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์