ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ควบคุมดูแล

– งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา– งานครูที่ปรึกษา– งานปกครอง
– งานแนะแนวอาชีพฯ– งานสวัสดิการฯ– งานโครงการพิเศษฯ
– แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง– แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์