ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายมานพ ภูทองขาว
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ควบคุมดูแล

– งานบริหารงานทั่วไป – งานบุคลากร – งานการเงิน 
– งานการบัญชี – งานพัสดุ – งานอาคารสถานที่ 
– งานทะเบียน – งานประชาสัมพันธ์  
– แผนกวิชาเทคโนโลยีตัวถังฯ – แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ – แผนกวิชาช่างยนต์